Kinderopvang "De Kleine Paddestoel" in Alphen aan den Rijn

Uitgangspunten

Uitgangspunten: we hebben een Pedagogisch beleid “De Kleine Paddestoel”. Het ligt bij ”De Kleine Paddestoel” ter inzage.

De kinderopvang “De Kleine Paddestoel” geeft een huiselijke sfeer, waar kinderen warmte, geborgenheid, rust, regelmaat en ruimte voor de eigen specifieke ontwikkeling ervaren.

Bovendien besteden we aandacht aan omgangsregels en het stellen van grenzen. Wij trachten bij te dragen aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden door het spelen en samen dingen doen met leeftijdsgenootjes en het harmonieus bezig zijn van de groep(en). Vanzelfsprekend hangt de groepsgrootte af van de leeftijd van het kind. Hoe jonger het kind is, hoe groter de behoefte aan zorg en begeleiding zal zijn en des te kleiner de groepsgrootte.

De kinderopvang heeft de visie en de filosofie van de opvoedingstheorie van prof. Dr. J.M.A. Riksen-Walraven. Deze geeft vier opvoedingsdoelen aan, wat zij met de kinderen wil bereiken.

Uitgangspunten daarbij zijn het leveren van een bijdrage aan het optimaliseren van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en het scheppen van voorwaarden voor de (vergrote) deelname van hun ouders aan het maatschappelijke verkeer.

Het pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijkse handelen van de groepsleiding, maar vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verkeert.

Ouders voeden hun kinderen op; dat is hun verantwoordelijkheid. Een deel van deze taak leggen zij echter neer bij anderen, bijvoorbeeld de kinderopvang. Voor de kinderopvangpartner moet daarom duidelijk zijn hoe met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Het is dan ook van groot belang dat ouders en groepsleiding met elkaar in gesprek raken en blijven over de wijze waarop ieder kind wordt opgevoed, waar een kind zich goed bij voelt en op welke wijze het kind het beste tot zijn recht komt.

Wanneer ouders belang hechten aan andere waarden en normen, gaan wij met hen daarover in gesprek. We zijn ons ervan bewust dat wij niet aan alle wensen van ouders tegemoet kunnen komen. Wel staan wij open voor andere ideeën.

In de kinderopvang wordt gewerkt met groepen kinderen. In een groep leren kinderen met volwassenen en andere kinderen om te gaan, rekening te houden met elkaar en voor zichzelf op te komen. Binnen een groep is ieder individueel kind uniek en belangrijk. Een belangrijke basis voor vertrouwen tussen ouders en groepsleiding is goede communicatie en samenwerking. De ouder verdient respect als ervaren opvoeder. De groepsleiding verdient respect voor haar, door studie en ervaring, opgebouwde deskundigheid. Over en weer vullen partijen elkaar aan en leren van elkaar.

Voor zowel ouders, kinderen als groepsleiding is de omgang met elkaar een dagelijks avontuur!

De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten grondslag aan de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de Nederlandse kinderopvang en de voorwaarden waaraan goede kinderopvang moet voldoen. Zij formuleert in haar theorie vier opvoedingsdoelen :

  1. een gevoel van emotionele veiligheid bieden
  2. gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden
  3. gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden
  4. de kans om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken; socialisatie

Deze opvoedingsdoelen gelden dan ook voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Actualisering
Het pedagogisch beleidsplan is dus tot stand gekomen mede op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit mede omdat de oprichtster van “De Kleine Paddestoel” zich hier volledig in herkent. Het plan blijft open staan voor aanpassing vanuit de visie van de ouders. Ook kan het veranderen door gewijzigde (wetenschappelijke) inzichten, in de loop van de tijd.